lørdag, april 01, 2006

Misbrug af www.lolland-falster.dk domæne

Kære Glen og Peter,

I forbindelse med mit besøg hos jer på fredag er der en sag, jeg gerne vil diskutere med jer. Det drejer sig om domænenavnet www.lolland-falster.dk. Jeg er blevet opmærksom på, at det mest logiske navn for Lolland og Falster, nemlig www.lolland-falster.dk, anvendes til formål, der har meget lidt at gøre med vores region.

Prøv at foretage følgende søgning med Google: site:www.lolland-falster.dk som viser hvilke links, der befinder sig på www.lolland-falster.dk. I vil se, at det drejer sig om 575 sider, hvoraf en meget stor del af linkene, der vedrører lolland-falster ikke fungerer. Resten henviser stort set alle til www.lolland-falster.dk selv.

Det er efter min mening meget uheldigt, at man ikke lander på en velkomstside for Lolland-Falster, når man bruger den mest nærliggende URL for regionen, nemlig www.lolland-falster.dk

En forespørgsel hos DK Hostmaster om registrantens identitet for dette domæne viste, at vedkommende er anonym. Det er imidlertid muligt at få oplyst navnet på ejeren af domænet som beskrevet i lov om internetdomæner (vedtaget den 16. juni 2005). I loven står blandt meget andet:

§ 8. Administrator skal oprette og opdatere en database indeholdende oplysninger om registranternes navn, adresse og telefonnummer.

Stk. 3. Administrator skal efter anmodning fra en registrant sikre, at den pågældendes navn, adresse og telefonnummer ikke gøres offentligt tilgængelige, jf. stk. 2, hvis disse oplysninger i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed. Oplysningerne vil dog kunne videregives til det i henhold til § 13 nedsatte klagenævn i forbindelse med behandling af konkrete sager og til andre, i det omfang det er berettiget i medfør af anden lovgivning i øvrigt. (kursiveringen er min)

§ 13. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nedsætter et klagenævn for internetdomænenavne omfattet af denne lov, jf. § 3. Klagenævnet er i sin virksomhed uafhængigt af administrator og ministeren.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger yderligere 2 medlemmer og 2 suppleanter med erhvervsmæssig og forbrugermæssig sagkundskab, der medvirker ved behandling af sager, der vedrører ikkekommercielle brugere eller registranter, samt ved behandling af sager af principiel betydning. Formanden for klagenævnet beslutter, hvornår der er tale om en sag af principiel betydning. Repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser udpeges efter høring af forbrugernes og erhvervslivets organisationer .

På baggrund af disse to paragraffer mener jeg, at der er god mulighed for at identificere ejeren af domænet for derefter at overtale vedkommende til at overdrage www-lolland-falster.dk til en organisation med relation til Lolland og Falster, for eksempel til Østdansk Turisme. Er ejeren - som jeg formoder - et kommercielt foretagende, er de næppe interesseret i offentlig omtale, der vil stille dem i et dårligt lys.

Jeg mener, at det er vigtigt så hurtigt som muligt at standse anvendelsen af dette domæne til formål, der er direkte skadelige for markedsføringen af Lolland og Falster. Det første skridt er imidlertid hurtigst muligt at finde ud af hvem ejeren af domænet er.

Så vidt jeg kan se kræves i første omgang en velbegrundet ansøgning til DK Hostmaster om at få ejerens navn oplyst. Jeg vil meget gerne skrive et udkast til et sådant brev, som så kan indsendes af jer og i jeres navn. Det er formentlig ikke tilstrækkeligt, at jeg som privatperson indsender anmodningen.

Jeg håber, at I vil tænke over dette forslag og medvirke til løsning af problemet, så www.lolland-falster.dk kan medvirke positivt til markedsføringen af regionen.

Jeg lægger dette brev på min lolland-falster weblog til orientering for andre interesserede og sender en kopi til Lokalnyheder.nu som forhåbentlig bringer en notits om sagen.

Med venlig hilsen

dr. scient. Søren W. Rasmussen
redaktør af Lolland-Falster Links
Skovstræde 22, DK-4891 Toreby L.

Læs også om domænet www.lolland-falster.dklokalnyhederne.

Ingen kommentarer: